Espais Forestals

L’espai forestal dins del municipi de Tarragona és superior a 2000Ha. Aquests ecosistemes estan formats la gran majoria per una massa boscosa corresponent a la comunitat vegetal coneguda com Bosc Mediterrani. A les nostres terres aquest gran ecosistema vegetal està principalment format per Pi blanc i alzines.El bosc realitza a la vegada una sèrie de funcions molt importants, com la fixació de diòxid de carboni, la millora de la qualitat de l’aire, la regulació hídrica, la conservació dels sòls i la conservació de la biodiversitat.La fixació de diòxid de carboni té un paper molt important per frenar el canvi climàtic. Les emissions d’aquest gas a l’atmosfera degudes a les diferents activitats antròpiques contribueixen a l’efecte hivernacle, i per tant, a l’escalfament del planeta. Així dons, mitjançant la fixació de carboni s’aconsegueix mitigat aquest augment de la temperatura. S’estima que el carboni incorporat anualment a la biomassa aèria per part dels boscos de Catalunya és de 1.300.860 t.

A part de disminuir les concentracions atmosfèriques de diòxid de carboni mitjançant la fotosíntesi de les plantes, absorbeix la pols i diverses substàncies contaminants que viatgen suspeses en l’aire. El bosc és capaç d’absorbir entre 30 i 80 t.Ha-1 .any-1 de pols ambiental. Per tant, la proximitat de la vegetació forestal a nuclis urbans afavoreix una millor qualitat de l’aire.

Per una altra banda, el bosc té una paper fonamental dins del cicle de ‘aigua. Una part important de l’aigua de pluja es filtra acumulant-se a aqüífers i en la primera capa del sòl. La coberta vegetal que ofereix el bosc té una funció depuradora millorant la qualitat de l’aigua. Aquesta coberta vegetal té una altra funció fonamental, que és la de frenar el procés d’erosió del sòl provocada per l’aigua , el vent i la neu. Aquesta erosió implica un empobriment del sòl i en condicions extremes pot arribar a provocar desertització. L’existència d’aquesta coberta vegetal evita que l’aigua de la pluja s’escorri amb massa força i destrueixi el sòl. A més, les arrels dels arbres formen com una mena de xarxa que contribueix a fixar el sòl.
El bosc també serveix de reservori tant de plantes com d’animals. Al nostre país hi ha una gran varietat d’ecosistemes forestals, des dels ambients eurosiberians, localitzats sobre tot al Pirineu i Prepirineu (com les rouredes i les fagedes), fins els ambients mediterranis (com els alzinars i les pinedes de pi blanc). La preservació del bosc mediterrani garanteix la pervivència d’aquest valuós patrimoni vegetal.

El que pretenem en aquest cas és, a partir d’itineraris per diferents boscos propers de Tarragona, com són els boscos que podem trobar a la llera del riu i als voltants del Pont del Diable, els usuaris es familiaritzin amb les definicions dels elements climàtics que configuren el clima mediterrani a més de aprendre a identificar i classificar les diferents espècies d’arbres i arbustos, coneixent de cadascuna les característiques i funcions que juguen a l’ecosistema mediterrani. També s’ensenya a descriure i classificar les característiques dels diferents grups d’animal que hi habiten a aquests ecosistemes.