Litoral Tarragoní

El litoral tarragoní és objecte d’una gran pressió antròpica. En aquesta zona de la costa es concentra una gran quantitat d’activitat industrial, pesquera, turística i d’embarcacions recreatives que a més es triplica durant el període estival. Totes aquestes activitats humanes afecten greument a l’ecologia d’aquest litoral, provocant una sèrie de canvis en els ecosistemes.

Tot i això encara podem trobar espais que mantenen espècies animals i vegetals d’un elevat interès biològic. La platja i els seus voltants són espais naturals, tot i que la major part de la població els té simplement com espais d’oci, desconeixent tot l’ interès que amaguen a nivell ecològic. Aquests indrets són espais a on es pot observar un ecosistema amb una elevada importància ecològica i una molt interessant biodiversitat, al mateix temps que descobrir els processos dinàmics que formen aquests espais, i que per a molts són totalment desconeguts.

Trobem essencial el fer arribar a la població la importància d’aquests espais, tant propers i massa sovint desconeguts, i el descobrir aquest entorn i inculcar el respecte cap a aquest.

A la nostra Escola de Natura els usuaris poden descobrir d’una forma interactiva i més atractiva l’ecosistema litoral. Això ho aconsegueixen realitzant diferents itineraris per la costa, amb el suport de dossiers de treball a on es mostren una sèrie de continguts explicatius, amb dibuixos gràfics per tal de facilitar la comprensió i fer més atractiva l’activitat. Aquests dossiers estan elaborats amb material reciclat i poc agressiu amb el medi ambient, amb els continguts adaptats segons el públic a qui vagin adreçats i d’aquesta manera poder arribar a tothom.


Els itineraris que oferim es fan al llarg de la Platja Llarga i el bosc de La Marquesa, a on els usuaris realitzen diferents anàlisis biològiques, físiques i químiques, per tal d’estudiar l’estat de l’aigua i conèixer la biodiversitat marina i litoral. Es fan servir diferents metodologies i material per a la observació de fauna. L’objectiu és el de avaluar d’una forma més directa les variables ecològiques i la seva distribució al llarg de la zona d’estudi. S’introdueixen conceptes nous com és la dinàmica marina, formació de corrents i la importància d’aquestes en el clima del planeta.

L’ecosistema litoral de la Platja Llarga i el bosc de La Marquesa ha necessitat molt de temps per la seva formació. Aquest, a més de ser un espai natural és una espai de diversió. Pel que fa al bosc de la Marquesa, que forma part del PEIN Tamarit- Punta de la Mora, és una zona d’interès a on els usuaris poden observar els mantells forestals que ocupen els roquissars i sorrals de la línia de costa que juguen un paper de gran importància per a aquest espai. El Savinar litoral (Juniperetum lyciae), freqüent a les costes mallorquines, troba en aquesta localitat el seu límit septentrional i no torna a reaparèixer enlloc més de les costes del Principat. També es troben les pinedes litorals de Pi blanc (Pinus halepensis) i Pi pinyoner (Pinus pinea), alguns retalls de màquia litoral de Gàrric (Quercus coccifera) i Margalló (Chamaerops humilis), i brolla de Romaní i Bruc d’hibern amb Esteperola (Anthyllido-Cistetum clusii).

 La zona de la platja és un espai testimoni de la diversitat i riquesa del paisatge primitiu del litoral sorrenc del sistema mediterrani central. En aquesta zona de la costa tarragonina es conserven encara zones de gran interès ecològic i mediambiental. Es poden trobar, per exemple, la Sargantana ibèrica (Podarcis hispanica), la Sargantana cuallarga (Psammodromus alairus), entre d’altres. També hi trobem hàbitats amb la presència de fanerògames marines, comunitats endèmiques de Limònium gibertii incloses en l’ Annex I de la Directiva d’Hàbitats i la presència del Margalló (Chamaerops humilis).

Per tant, totes aquestes activitats a la zona van dirigides a tractar de potenciar i afavorir aquestes espècies incloses al Catàleg Nacional d’Espècies Amenaçades.